Er publikasjonen vitenskapelig?

Hva regnes som vitenskapelig publisering i rapporteringssammenheng?


Definisjonen på vitenskapelig publisering er gitt i UHR-rapporten Vekt på forskning.
Presiseringer og gjeldende praksis er beskrevet i rapporteringsinstruksen Rapportering av vitenskapelig publisering i helse-, institutt- og UH-sektor.

Kun publikasjoner definert som vitenskapelige iht UHRs definisjoner rapporteres til NSD/DBH ("NVI-poster"). Disse genererer da publikasjonspoeng til de krediterte institusjoner, noe som igjen senere fører til resultatbaserte tildelinger fra departementet (RBO, resultatbasert omfordeling av forskningsmidler).

 

Vitenskapelig publikasjon

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

 • presentere ny innsikt
 • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Se rapporteringsinstruksen: 1.Definisjon av vitenskapelig publisering

 

Vitenskapelige publiseringskanaler

Vitenskapelige publiseringskanaler er periodika, serier, nettsteder og bokutgivere som er organisert redaksjonelt for å utgi vitenskapelige publikasjoner som samsvarer med definisjonen på vitenskapelige publikasjoner.

Se: Vekt på forskning, kap. 4.1.

De vitenskapelige publiseringskanalene blir delt inn i to grupper i KDs finansieringsmodell: Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) og kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2).

Se: NSD Publiseringskanaler - dokumentasjon

Se også:
Rapporteringsinstruksen: 4. Publiseringskanaler
HSN-biblioteket: Publiseringskanaler

 

Vitenskapelige publikasjonsformer

 1. Vitenskapelig monografi
  • Publikasjonen har en tittel med ISBN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til tittelen.
  • Utgiveren må ha rutiner for fagfellevurdering. Lærebøker eller bøker for allmennmarkedet regnes ikke som vitenskapelige monografier.
 2. Vitenskapelig artikkel i antologi
  • Publikasjonen er uten eget nummer, men har tilknytning til en tittel med ISBN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til hver publikasjon.
  • Utgiveren må ha rutiner for fagfellevurdering. Lærebøker eller bøker for allmennmarkedet regnes ikke som vitenskapelige monografier. I antologier regnes alle hele artikler som vitenskapelige, også artikler der redaktørene setter innholdet i sammenheng (innledning eller avslutning), men ikke forord, sammendrag, diskusjonsinnlegg eller annet materiale.
 3. Vitenskapelig artikkel i periodika eller serier
  • Publikasjonen er uten eget nummer, men har tilknytning til en tittel som har ISSN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til hver publikasjon.
  • Tidsskriftet, årboka, serien eller nettstedet må ha vitenskapelig redaksjon med fagfellevurdering. Inkluderer originalartikler og oversiktsartikler, men ikke ledere, bokanmeldelser, debattinnlegg og annet stoff. Bokanmeldelser som har tilsvarende omfang og innretning som oversiktsartikler behandles likevel likt med oversiktsartikler.

Merk at "kapittel i bok" ikke er en egen publikasjonsform. Publikasjonen er enten en artikkel i en antologi eller en monografi som eventuelt har flere forfattere (samforfatterskap).

Se: Vekt på forskning, kap. 6.2

Se også:
Rapporteringsinstruksen: 5.1. Publikasjonsformer.
Instruksen inneholder presiseringer i forhold til nye utgaver av en publikasjon: Kun original litteratur skal telles - ikke nyutgivelser, og ikke oversettelser.

 

Forfattere og institusjonstilknytning

Publikasjonen knyttes til den eller de institusjoner som forfatteren eller forfatterne oppgir som forfatteradresse i publikasjonen. Dette gjelder også når én forfatter oppgir mer enn én adresse i en publikasjon og når en gruppe av forfattere oppgir hver sin institusjon.

Se: Vekt på forskning, kap. 8.2, alt. 2

Se også:
Rapporteringsinstruksen: 6. Kreditering av institusjonsadresser og forfatterandeler
Her heter det bl.a. (vår utheving): For at en institusjon skal kunne telle en publikasjon helt eller delvis for rapportering til DBH, skal institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen.