Litteratursøk til systematiske oversikter (systematic reviews)

Er du forsker eller stipendiat ved USN så kan du få hjelp til gjennomføring av søk til en systematisk oversikt.

En systematisk oversikt er en litteraturstudie som bruker en bestemt metodikk for å oppsummere all tilgjengelig forskning innen et område eller problemstilling. Kunnskapsgrunnlaget er skaffet fram gjennom et litteratursøk utført på en systematisk, transparent og repeterbar måte.

I en systematisk oversikt er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet.

Arbeidet utføres av en eller to universitets-/spesialbibliotekarer med erfaring innen søking.

 

Dette får du:

 • fagfellevurdert, gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi
 • gjennomføring av systematisk litteratursøk
 • levering av referanser på avtalt form
 • publisering av fullstendig søkedokumentasjon i USN Research Data Archive (med embargo om nødvendig)

 

I tillegg kan du få:

 • forslag til tekst om litteratursøket som kan inkluderes i søknad om prosjektmidler
 • forslag til metodetekst om litteratursøket i sluttrapport
 • påbegynt PRISMA-diagram

 

Du må bidra med blant annet dette.:

 • ved oppstart:
  • et oppstartsmøte der forskningsprosjektet og søkeoppdraget blir gjennomgått
  • søkeord, kilder og avgrensninger
 • underveis:
  • justering av søkeord og avgrensninger etter innledende søk
  • vurdering av resultater underveis
 • etterpå:
  • screening av artikler funnet gjennom det systematiske søket
  • skrive en literature review

 

Flytskjema for den systematiske søketjenesten ved USN