Hvorfor skal du lagre dine forskningsdata

Ingress [tekst disse emnene her]


  • Horizon 2020

  • OECD priciples

  • Nasjonale retningslinjer

  • Sitering og synlighet

  • Etterprøvbarhet

  • Sikre datamaterialet

  • Gjenbruk

  • NSD/RCD artikkel

[Kanskje bare legge en tekst på denne siden, feks noe fra NSDs sider. Legge alt det andre som lenker i høyremeny]

 

[Evt faktaboks - lag kulepunkter eller linker etc som man ønsker]