Kutt i Helsebiblioteket

Logo Helsebiblioteket

Store kutt i Helsebiblioteket.no fra 1. januar 2023 og uenighet i forhandlinger om nasjonale avtaler, gjør at databasene AMED, Embase, PsycINFO og Cochrane Library vil ikke være tilgjengelig via Helsebiblioteket.no fra 1. januar 2023. Det samme gjelder også den nasjonale tilgangen til New England Journal of Medicine. Universitetsbiblioteket anskaffer eget abonnement på PsycInfo i 2023 som en erstatning siden denne databasen brukes på tvers av flere fagområder og er viktig for studenter og forskere. Medline forsvinner fra Ovid-basen, men beholdes i Ebsco. English below.

Viktig endring for deg som bruker Helsebiblioteket - dette må du gjøre nå

USN vil miste søkehistorikk fra Embase og AMED fra 1.1.2023. For å beholde den må du eksportere søkehistorikken din før 1. januar (lenke til pdf). 

Innholdet i Helsebiblioteket fra 2023

Helsebiblioteket gir gratis tilgang oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Folkehelseinstituttet drifter Helsebiblioteket som finansieres over statsbudsjettet.
Tilgangen til UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex, Legevakthåndboken, Cinahl, Medline og Pyramidesøket vil fortsatt være tilgjengelig for alle framover. Helsebiblioteket vil også fortsette arbeidet med å formidle retningslinjer, veiledere, skåringsverktøy og andre nyttige informasjonskilder. Mer informasjon finner du på Helsebiblioteket.no

Uenighet i forhandlinger

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør melder at det foreløpig ikke er enighet om vilkårene for tidsskriftavtalene mellom SIKT og forlagene Wiley, Taylor & Francis og Sage. Uenigheten beror i ulikt syn på publiseringskvoter og prissetting. Det kan bety at avtalene ikke blir forlenget fra 1. januar 2023, noe som vil få følger for hvor USNs forskere kan publisere open access, og for lesetilgang. Universitetsbiblioteket følger situasjonen tett og venter på nyheter fra SIKT.

Har du spørsmål?

Kontakt USN universitetsbiblioteket på e-ressurser@usn.no.

Cuts in Helsebiblioteket

Major cuts in Helsebiblioteket.no from 1. January 2023 and disagreements in negotiations on national agreements, mean that the databases AMED, Embase, PsycINFO and Cochrane Library will not be available via Helsebiblioteket.no from 1. January 2023. The same also applies to the national access to the New England Journal of Medicine. The university library acquires its own subscription to PsycInfo in 2023 as a replacement since this database is used across several disciplines and is important for students and researchers. Medline disappears from the Ovid database, but is retained in Ebsco.


Export search history – act now!

USN will lose search history from Embase and AMED from 1 January 2023. To keep it, you must export your search history before January 1(Norwegian instruction)

The contents of Helsebiblioteket from 2023

Helsebiblioteket provides free access to encyclopedias, guidelines, databases and other knowledge resources for healthcare personnel in Norway. The Norwegian Institute of Public Health operates Helsebiblioteket, which is financed from the state budget.
Access to UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex, Legevakthåndboken, Cinahl, Medline and the Pyramid search will still be available to everyone. Helsebiblioteket will also continue disseminating guidelines, guides, scoring tools and other useful sources of information. More information can be found at Helsebiblioteket.no

Disagreement in negotiations

Sikt , the Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, reports that there is currently no agreement on the terms of the journal agreements between SIKT and the publishers Wiley, Taylor & Francis and Sage. The disagreement is based on differing views on publication quotas and pricing. This may mean that the agreements will not be extended from 1 January 2023, which will have consequences for where USN researchers can publish open access, and for reading access. The university library is following the situation closely and waiting for news from SIKT.

Do you have questions?

Contact the USN university library at e-ressurser@usn.no.

 

Veiledning i å eksportere søkehistorikk.

Har du spørsmål? Kontakt USN universitetsbiblioteket på e-ressurser@usn.no.