Cristin - hva skal registreres?

Vitenskapelige publikasjoner

Se kriterier for hva som regnes som "vitenskapelig publisering".

  • Vitenskapelige tidsskriftsartikler (inkl. review-artikler)
  • Vitenskapelige monografier
  • Artikler i vitenskapelige antologier (redigerte bøker, proceedings)

Publikasjoner i disse tre kategoriene ("NVI-kategorier") skal rapporteres årlig til departementet via NSD/DBH. Det gis publiseringspoeng for resultatene, som igjen fører til økonomisk uttelling i RBO-delen av tildelte midler fra departementet.
 

Andre forskningsresultater og formidling

Du bør registrere andre forskningsresultater og formidling for å bidra til å synliggjøre all FoU- og formidlingsvirksomhet ved institusjonen.

Dette kan dreie seg om: Lærebøker, rapporter, populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag etc. Disse typene forskningsresultater registrerer du i Cristin selv, og du kan også gjøre det retrospektivt. 

Se fullstendig liste over registreringskategorier i Cristin
 

Prosjekter

Se registrering av prosjekter i Cristin for mer informasjon