Publiseringspoeng og finansieringssystemet

Publiseringspoeng danner en del av grunnlaget for resultatbasert omfordeling (RBO) i tildelingene fra Kunnskapsdepartementet.


Finansiseringssystemet, og verktøyene som brukes (Cristin og kanalregisteret), kalles NVI-systemet - og omtales i dagligtale gjerne som "tellekantsystemet".

 

Les mer om publiseringspoeng og utregning:

 

Poengutregning

Basisvekting - publikasjonsform og kvalitetsnivå:

Kategori Nivå 1 Nivå 2
Monografi (ISBN/ISSN) 5 8
Artikkel i antologi (ISBN) 0,7 1
Artikkel i periodika og serier (ISSN) 1 3

Vekting av samarbeid:

  1. Institusjonenes poeng blir multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.
  2. Ved samforfatterskap mellom institusjoner, så brukes i tillegg "kvadratrotregelen" f.o.m 2015 - se detaljer nederst på den sentrale Cristin-siden om poengutregning

 

Økonomisk uttelling

Kroneverdien for et publiseringspoeng varierer noe fra budsjettår til budsjettår, og oppgis i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler ("blåboka").

For budsjettåret 2018: kr 23.726 pr publiseringspoeng.
Tildelingen i 2018-budsjettet er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i 2016, osv.

Kroneuttelling (RBO) gis kun til krediterte institusjoner tilknyttet tellekantsystemet (institusjoner som rapporterer via Cristin).

 

 

Se resultat-sidene for USNs poenguttelling for de forskjellige rapporteringsår.

 

Se også: PhD on Track - Weighted funding - Norway