Tvistebehandling i forbindelse med rapportering av vitenskapelig publisering

Rutiner ved tvilstilfeller/tvist om en publikasjon skal rapporteres som vitenskapelig

 1. Det vises til dokumentasjon fra UHR, DBH og Cristin (se bl.a. definisjon på vitenskapelig publisering).
 2. Forfattere må sende skriftlig begrunnelse til Cristin-kontaktperson for sitt fakultet hvis de er uenige i kategorien en publikasjon er registrert i.
 3. Cristin-gruppen ved USN behandler saken.
 4. Superbrukere ved andre institusjoner kontaktes, dersom forfattere fra flere institusjoner er involvert.
 5. Hvis enighet ikke oppnås, så meldes saken til forskningsledelsen.
  Både Cristin-gruppen og forfattere kan melde inn saker.
 6. Forskningsledelsen vil etter behov konsultere/innhente uttalelser fra Cristin-superbrukere, fagmiljø og/eller fakultetsledelse, samt forskningsledelse ved de andre institusjoner (der det er aktuelt), før avgjørelse fattes.
 7. Ved tvister der det etter foregående punkter ikke er oppnås enighet, og forfattere fra flere institusjoner er involvert:
  • Superbrukere melder saken til det sentrale tvisteutvalget innen en gitt frist som annonseres årlig.
  • Det sentrale tvisteutvalgets avgjørelser er endelige.