Cristin ved USN - roller og ansvar

Faglig ansatte har selv ansvar for at vitenskapelige publikasjoner er registrert i Cristin. Instituttledere gjennomgår publikasjonslister før rapportering. Kvalitetssikring av metadata og godkjenning av Cristin-postene er superbrukernes ansvar. Bibliotekarer kvalitetssikrer og rettighetsklarerer fulltekster lastet opp til vitenarkiv før tilgjengeliggjøring. Publiseringsutvalget vurderer potensielle tvistesaker.

 

​​​​​​Faglig ansatte

Skal sørge for at:

 1. egne vitenskapelige arbeider er korrekt registrert i Cristin, jfr. Rutinebeskrivelse for rapportering (cristin.no). 
 2. alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et eksternfinansiert prosjekt har påført finansiørens prosjektnummer i Cristin-posten. Se veiledning for påføring av prosjektnummer.
 3. en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv. De fleste tidsskrifter tillater avlevering av siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering (også kalt post print versjon). I de tilfellene hvor tidsskriftet tillater avlevering av forlagets publiserte pdf, anbefales det at denne versjonen avleveres til vitenarkivet. Se veiledning for avlevering til vitenarkiv.
 4. Cristin-postene inneholder URL til forskningsdata arkivert i USN-Research Data Archive eller annet dataarkiv.

Frist: 31. januar

​​​​​​Instituttledere

Instituttleder får tilsendt lister over godkjente poster ved sin enhet fra fakultetssuperbruker, og bekrefter via e-post til fakultetssuperbruker at publikasjonene på listen er riktig kategorisert og skal inkluderes i rapporteringen. 

Frist: 20. mars

​​​​​​Universitetsbiblioteket (Cristin-superbrukere)

Løpende gjennom året

 • Hvert fakultet har en superbruker som skal gi brukerstøtte til fagmiljøene. Se oversikt over superbrukere.
 • Administrative kontrollrutiner: Administrasjon av persondata, rette opp i manglende p-personer, dublettsøk, rette opp DOIer, følge opp kontrolllister fra Unit med mer.
 • Sørge for at fagmiljøene er oppdatert på relevant informasjon om frister og retningslinjer fra finansiører og myndigheter.
 • Levere analyser og publikasjonslister på forespørsel, primært basert på data fra avsluttede rapporteringsår.

I forbindelse med årlig rapportering

 • Fakultetssuperbruker kvalitetssikrer og godkjenner alle fakultetets Cristin-poster. Informasjon om antall forfattere, adresser og andre metadata skal være korrekt gjengitt. Se kontrollrutine (cristin.no). 
 • I forbindelse med kontroll av poster, skal superbruker sjekke vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv. Dersom fulltekst (post print versjon eller forlagets pdf) ikke er avlevert innen 1. februar skal superbruker sende en påminnelse til forfatter fra USN om at fulltekst må avleveres til vitenarkivet.
 • Kontaktpunkt mot andre institusjonelle superbrukere (særlig i forbindelse med avklaring av eventuelle tvister).
 • Melde inn eventuelle tvister til Publiseringsutvalget ved USN.
 • Melde inn tvistesaker til Nasjonalt tvisteutvalg. 
 • Foreta rapportering i henhold til Nasjonal rapporteringsinstruks
 • Utarbeide årlige publiseringsanalyser.

Nasjonal frist for kontroll av sampublikasjoner: 21. februar

Frist for å melde tvistesaker til Nasjonalt tvisteutvalg: 1. mars.

Rapportering til KD/DBH: Vanligvis 1. april (annonseres årlig)

​​​​​​Universitetsbiblioteket (Vitenarkivet)

Løpende gjennom året

Alle fulltekstdokumenter som lastes opp via Cristin skal kvalitetssikres og rettighetsklareres før tilgjengeliggjøring. Dette innebærer at bibliotekaren i vitenarkivet påser at USN følger forlag/tidsskrift sine retningslinjer for hvilken versjon som kan tilgjengeliggjøres, og om teksten eventuelt kun kan tilgjengeliggjøres etter en embargoperiode. Dersom feil versjon har blitt lastet opp vil bibliotekar ta kontakt med forsker som har lastet opp teksten og be om at annen versjon lastes opp.

​​​​​​Publiseringsutvalget
 • Utvalget kan vurdere vitenskapelige publikasjoner der det er oppstått tvil eller uenighet i forbindelse med registrering og rapportering av vitenskapelige publikasjoner.
 • Utvalget kan vurdere eventuelle tvistesaker når det gjelder sampublikasjoner med andre institusjoner.
 • Utvalget følger kriteriene for vitenskapelige publikasjoner i gjeldende rapporteringsinstruks fra Cristin.

Publiseringsutvalget

 

Behandlet i Forskningsutvalget 25.10.2019 sak 9/19 (arkivsak 19/16015)

 

Spørsmål?

Kontakt cristin-admin@usn.no