Kvar kan du lagre dine forskingsdata?

USN Research Data Archive

USN Research Data Archive er USN sitt forskingsdataarkiv, og er levert av Figshare. Forskarar ved USN får i utgangspunkt tildelt 10 GB lagringsplass til eige bruk, ta kontakt via lenke i Figshare viss du trenger meir. Les meir om tekniske moglegheiter og korleis ein brukar USN Research Data Archive på informasjonssidene.

NSD (Norsk senter for forskningsdata) 

Prosjekt støtta av Forskningsrådet plikter å lagre sine data hos NSD. 

NSD kan også hjelpe med spørsmål knytt til eigne forskingsdata. Som forskar lastar du opp data og får så tilsendt ein arkiveringsavtale. Når denne er signert og sendt tilbake til NSD vil datasettet bli klargjort og metadata vi bli publisert med eller utan datafilene, alt etter kva som er mogleg. Søk i publiserte datasett hos NSD.

NSD driftar også prosjektet NORDi (Norwegian Open Research Data Infrastructure, 2016-2021). Prosjektet har finansiell støtte frå Norges Forskningsråd, og målet er å etablere ein ny e-infrakstruktur for forskingsdata (deponering, administrering og tilgjengeleggjering av forskingsdata). NSD har produsert eit kort og konsist informasjonsark.

TSD (Tjenester for sensitive data)

TSD oppfyller lovas strengaste krav til oppbevaring av sensitive personopplysningar og tilbyr forskarar ein virtuell arbeidsplass for lagring, analyse og behandling av sensitive data. 

Prosjekt må finansiere TSD sjølv, men prosjekt med behov for HPC (High performance computing), eller datamengdar større enn 10TiB kan søkje Sigma2 om midlar til støtte her.

NIRD

NIRD blir drifta av UNINETT Sigma2. Dette er eit godt alternativ for forskingsområder som treng stor data- og lagringskapasitet. NIRD tilbyr lagring av data undervegs i forskingsprosjektet, men har også eit arkiv for opne forskingsdata etter fullført prosjekt.

Storage of scientific project data

For å få tilgang til denne tenesta må du søke i førekant. Søknadar blir vanlegvis gjennomgått to gongar i året og «Call for proposals» blir normalt publisert på UNINETT-heimesidene i januar og juli. Sjå UNINETT for meir informasjon.

NorStore

Arkiv for å publisere forskingsdata frå offentleg finansierte forsking. Tilgjengeleg for forskarar og studentar ved norske universitet og høgskular. Sjå UNINETT sine sider for meir informasjon, blant anna krav til datasett og brukarmanualar. Sjå NorStore sin eigen FAQ.

Internasjonale databasar

Det er alt fleire etablerte, internasjonale databasar, der ein kan finne og lagre forskingsdata. Blant desse finst det basar som er opne for alle fagområder, og dei som er meir fagspesifikke. Nedanfor er eit eksempel på begge typar.

PANGAEA – Stor base for forskingsdata innan «Earth & Environmental Sciences». Alle forskarar innan desse felta kan publisere sine data her.

Zenodo – Tverrfagleg, internasjonal database. Tek i mot forskingsdata frå heile verda og alle disiplinar. Mogleg å lage arbeidsgrupper osb.. Inneheld også forskingspublikasjonar. Teknisk informasjon: http://about.zenodo.org/policies/

Metadatabaser

Mange forskingsdatarkiv lar sine metadata bli hausta av reine metadataarkiv. Slike arkiv kan vere nyttige, både for å finne konkrete forskingsdata, men også for å identifisere interessante arkiv innan forskjellige fagområde.

Re3Data – Stort metaregister over ulike forskingsdataarkiv. Det er mellom anna mogleg å søke etter arkiv ut i frå land og forskingsområde. Samlar metadata om alt frå store internasjonale arkiv, til mindre institusjonelle arkiv.

DataCite – Haustar metadata om forskingsdata frå internasjonale arkiv, inkludert Figshare.

OpenAire – Haustar metadata om forskingspublikasjonar og forskingsdata frå fleire ulike arkiv.

Base (Bielefeld Academic Search Engine) - Ledande søkemotor innen akademiske ressursar. Haustar datasett frå heile verda, også USN RDA.

Sensitive data

Forskningsprosjekt kor det forskast på sensitive personopplysningar krevar godkjenning før dei kan starte. Er opplysningane knytt til helse, må prosjektet klarerast av Regional Etisk Komité (REK). Andre opplysningar krev godkjenning av Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

NSD er også USNs personvernombud og kan kontaktas ved spørsmål om bruk av personopplysningar i forskninga.

USNs prosjektområde for sensitive personopplysningar ligg på nettverksplasseringa "P: USN-research". Kontakt IT-tjenesta for informasjon og tilgang, 

Personopplysningar som ikkje er av sensitiv art kan lagrast under nettverksplasseringa "L: USN-project"