Litteraturlister i jusstudiet

Litteraturlistene for studenter på jusstudiene skal settes opp på en litt annerledes måte enn for andre studenter. Her viser vi hvordan.

Kildene dere bruker i en tekst skal sorteres i tre ulike seksjoner:

  1. Liste over lover, konvensjoner og forskrifter
  2. Liste over rettspraksis (dommer)
  3. Litteraturliste inkl. lovforarbeider (dvs alt som ikke skal ligge i de første seksjonene)

Det skal være tydelige overskrifter i litteraturlista som viser hva slags kilder som listes opp, se under.

 

Hvordan henvise i løpende tekst til de ulike kildetypene

 

Lover, konvensjoner og forskrifter

- I teksten:

  I avtaleloven1 (heretter: "avtl.") § 36 står .....

- og i fotnote:

  1'Full tittel' ('korttittel') av 'dato' nr

 Lov om slutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldig viljeserklæring (avtaleloven) av 31. mai 1918 nr. 4

- og i litteraturlista første seksjon sist i oppgava

 

Rettspraksis

I Rg-2015-234 bla bla bla

 

Generell litteratur inkl. forarbeider

- I teksten
  Hansen1

- I fotnote

 1(Hansen, 2014, s. 23)

 

 

Hvordan skrive de ulike kildetypene i litteraturlista sist i oppgava

 

 

1. Liste over lover, konvensjoner og forskrifter

- lista sorteres alfabetisk på korttittel

- settes opp etter følgende mal:

'Korttittel' (år). 'Full tittel' 'dato' 'nr'

Avtaleloven (1918). Lov om slutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldig viljeserklæring 31. mai 1918 nr. 4

Forskrift om samisk grunnskolelærerutdanning (2010). Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskulelærerutdanningenene for 1.-7. og 5.-10. trinn 01.13.2010 nr. 296

 

2. Liste over rettspraksis (dommer)

- lista sorteres først etter kildetype, med Høyesterettspraksis (HR og Rt) før underrettspraksis (Rg), innenfor denne sorteringa listes dommene kronologisk med nyeste dom først

- settes opp etter følgende mal:

'Kildetype'-'årstall'-'sidetall'

HR-2017-107-A

Rt-1990-69

Rt-1987-19

Rg-2014-82

Rg-1946-54

 

 

3. Litteraturliste inkl. lovforarbeider

- organiseres alfabetisk etter hovedordningsord (første forfatter, tittel dersom forfatter er ukjent)

- alle kildetyper (bøker, tidsskriftsartikler, nettsider etc.) settes opp i 1 - én - liste!

- start hver referanse på ny linje

- kildene skal settes opp etter et system (referansestil). Dere velger selv hvilken referansstil dere bruker, men dere må være konsekvente i hvordan dere setter dem opp.
APA6th er en mye brukt referansestil, informasjon om hvordan denne er finner dere her. Husk at lover, konvensjoner, forskrifter og rettspraksis settes opp etter maler vist over.

Dere kan også bruke kildekompasset.no for å se hvordan de ulike referansetypene i seksjonen for generell litteratur inkl. forarbeider skal se ut i løpende tekst og i lista.

 

- NB! Lovkommentarer hentet på rettsdata.no føres opp på følgende måte:

Fiflet, A (2015, 30. august). Kommentar til Valgloven. Hentet i Norsk lovkommentar, 20. september 2015, fra www.rettsdata.no

Etternavn, Initial (årstall, dato for revidering). Kommentar til lovens korttittel. Hentet i Norsk lovkommentar, dato, fra URL

 

 

Eksempel på litteraturliste for en oppgave

 

Litteraturliste

 

Liste over lover, konvensjoner og forskrifter

Avtaleloven (1918). Lov om slutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldig viljeserklæring 31. mai 1918 nr. 4

Ekteskapsloven (1991). Lov om ekteskap 4. juli 1991 nr. 47

Forskrift om samisk grunnskolelærerutdanning (2010). Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskulelærerutdanningenene for 1.-7. og 5.-10. trinn 01.13.2010 nr. 296

Plan- og bygningsloven. (1985) Lov om planlegging og byggesaksbehandling 14. juni 1985 nr. 77

 

Liste over rettspraksis

HR-2017-107-A 

Rt-1970-1213

Rg-2005-330

Rg-1946-54

EMD Botten v Norway 1996 194,207

 

Generell litteratur og lovforarbeider

Boe, E. (2010). Innføring i juss: juridisk tenkning og rettskildelære. Universitetsforlaget

Fiflet, A (2015, 30. august). Kommentar til Valgloven. Hentet i Norsk lovkommentar, 20. september 2015, fra www.rettsdata.no

Finne, A. (2010). Gjorde fergesvindel mulig. Hentet 5. august 2011 fra http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/246804

Mo, E. (2016). Rettslige grunnlag for eiendomsgrenser - særlig om mellomgrenser. Jussens Venner, 51(04), 212-228. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-04-03

NOU 1999:25 (1999). Samboerne og samfunnet. Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2008-2009). (2008). Lov om husbanken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prop. 2 S (2017-2018). (2017). Videreutviklingen av Hæren og Heimvernet. Forsvardepartementet.