Open Access-politikk for USN

Målet med forskning ved USN er produksjon, spredning og bevaring av kunnskap.

USN vil gjøre alle sine forskningsresultater tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. Vi vil jobbe for kunnskapsdeling og åpenhet, og dette innebærer at forskningsresultater fra USN raskt skal gjøres tilgengelig for alle nasjonale og internasjonale aktører. USN vil iverksette en politikk som innebærer ubegrenset tilgang til og gjenbruk av publiserte forskningsresultater og underliggende datasett.

Vår Open Access (OA) politikk inneholder følgende elementer:

 

 1. Alle forskningsresultater fra USN skal være lett identifiserbare og tilgjengelig online. Alle publikasjoner skal lagres i USNs vitenarkiv, og dette arkivet er fritt tilgjengelig på internett.

 

 2. Alle forskningsresultater fra USN skal gjøres åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunkt. Dette innebærer at alle kan bruke og videreformidle materialet til ulike formål uten å måtte betale eller innhente tillatelse. Ansatte ved USN kan kun publiserer i tidsskrifter med embargoperiode, dersom det ikke finnes gode alternativer.

 

 3. Dersom det er mulig skal forskningsdata fra USN være tilgjengelige og åpne. Dette innebærer at alle kan bruke forskningsdataene til ulike formål uten å måtte betale eller innhente tillatelse, dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet (personsensitive data, sikkerhetshensyn o.a.).

 

 4. USN vil betale avgifter for åpen publisering. USN vil dekke utgifter til OA-publiseringer og bidra med midler til etablering og drift av OA-tidsskrifter.

 

 5. Tildeling av forskningstid og økonomisk midler fra USN forutsetter åpen publisering. USN avsetter betydelige midler for at egne ansatte skal drive forskning, og krever at alle som tildeles slike ressurser skal gjøre forskningen sin åpen tilgjengelig.

 

Detaljer om Open Access-politikken finnes i dokumentet «Utfyllende retningslinjer for OA-politikk ved USN». Politikken og praktiseringen av den vil bli løpende evaluert av viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering.

Styret gir viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering fullmakt til å endre «Utfyllende retningslinjer for OA-politikk» ved behov.

Open Access