Skriftserien ved Universitetet i Søraust-Noreg

Skriftserien ved Universitetet i Søraust-Noreg skal synleggjera FoU-verksemda til universitetet og stimulera den enkelte fagtilsette til å dokumentera det faglege arbeidet sitt. Skriftserien er eit supplement til det fagtilsette ved universitetet publiserer på nasjonale og internasjonale forlag og i fagtidsskrift.

Skriftserien omfattar:

 • Faglege arbeid som er gjennomarbeidde og avslutta med tanke på innhald, språk, struktur, korrektur, osb.
 • Mindre arbeid av original karakter. I enkelte tilfelle kan arbeida ha ein "uferdig", prøvande eller utprøvande karakter, i andre tilfelle kan det dreia seg om avslutta dokument på eit høgt nivå.
 • Originalt eigenprodusert fagstoff til bruk på studietilbod der det er dårleg tilgang på arbeidshefte og pensumbøker.

Døme på kva som blir publisert i Skriftserien:

 • Rapportar frå prosjekt
 • Rapportar frå delar eller eit stadium i eit prosjekt
 • Rapportar frå konferansar, seminar osb.
 • Foredrag, artiklar, artikkelsamlingar, essay osb.

Skriftserien blir berre publisert på nett i det opne kunnskapsarkivet til universitetet.

NB! Stoff som er kopiert og samla frå fleire publiserte kjelder, blir ikkje gitt ut i skriftserien.

Retningslinjer

 • Forfattaren av kvart enkelt skrift står ansvarleg for innhaldet.
 • Forfattaren står fritt til å arbeida vidare med stoff gitt ut i skriftserien og til å inngå avtale med eit kommersielt forlag eller tidsskrift om utgiving.
 • Universitetsbiblioteket har det operasjonelle ansvaret for skriftserien. Det redaksjonelle ansvaret ligg hos FoU-utvalet.
 • Universitetsbiblioteket vil gje arbeida i skriftserien ISSN/ ISBN og publikasjonsnummer.
 • Publikasjonar i Skriftserien skal ha eit einsarta oppsett.

Forfattar(ar) som vil publisere eit arbeid leverer:

 • Manuskript på fil. Manuskriptet må følgja dei fastsette formkrava. 
 • Send manuskript og eventuelle bilete eller illustrasjonar til ein av kontaktpersonane for skriftserien, sjå infoboks.

Kontaktpersonar for publisering:

Kristin Østerholt
Marte Andersen
OBS: berekn behandlingstid på ca ei veke.

Utgjevingar:

Skriftserien frå Universitetet i Søraust-Noreg

Avslutta skriftseriar frå HiBu, HiT og HiVe