Utfyllende retningslinjer for OA-politikk ved USN

1. Alle forskningsresultater fra USN skal være lett identifiserbare og tilgjengelig online.

Alle publikasjoner skal lagres i USNs vitenarkiv, og dette arkivet er fritt tilgjengelig på internett.

Alle ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge skal egenarkivere sine forskningsresultater i USNs vitenarkiv. Ved egenarkivering laster forskeren opp fulltekstdokumentet samtidig med at han/hun registrerer forskningsresultatet i CRIStin. Dersom forlaget ikke tillater institusjonell arkivering fritas vedkommende fra kravet. Hvis en eller flere medforfattere ikke samtykker, gjelder det samme. Med forskningsresultater menes publiserte tidsskriftsartikler, bokkapitler, konferansebidrag m.m. Alle godkjente doktorgradsavhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge skal gjøres tilgjengelig i vitenarkivet. Alle mastergradsoppgaver som er bestått ved Universitetet i Sørøst-Norge skal gjøres tilgjengelig i vitenarkivet. Dersom studenten ikke ønsker å gjøre masteroppgaven sin tilgjengelig i vitenarkivet, fritas vedkommende fra kravet. Dersom oppgaven er klausulert, omfatter kommersielle forhold m.m., gjelder det samme.

2. Alle forskningsresultater fra USN skal gjøres åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunkt.

Dette innebærer at alle kan bruke og videreformidle materialet til ulike formål uten å måtte betale eller innhente tillatelse. USN ønsker at ansatte publiserer i tidsskrifter med embargoperiode kun dersom det ikke finnes gode alternativer.

Alle forskningsresultater skal være tilgjengelig med en gang de er publisert, uten en embargoperiode. En embargoperiode er den perioden forlaget krever betaling for å få tilgang til publikasjonen.

USN ønsker at alle forskningsarbeider skal gjøres tilgjengelig med en åpen lisens, for eksempel Creative Commons. En slik lisens innebærer at forskningsarbeidene kan benyttes i alle sammenhenger uten at det er nødvendig å betale for det eller å innhente tillatelse fra opphavspersonen(e). Det er en forutsetning at opphavspersonen(e) krediteres.

3. Forskningsdata fra USN skal være tilgjengelige og åpne.

Dette innebærer at alle kan bruke forskningsdataene til ulike formål uten å måtte betale eller innhente tillatelse, dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet (personsensitive data, sikkerhetshensyn o.a.).

Standarden i USN er at forskningsdata skal være tilgjengelige og åpne for videre bruk, jevnfør Lov om universiteter og høyskoler § 1-5 (6). Unntak fra hovedregelen om åpne og tilgjengelige forskningsdata er begrenset til lovpålagt taushetsplikt. I noen tilfeller kan offentliggjøring utsettes midlertidig.

Dataene som ligger til grunn for vitenskapelige artikler skal gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, og aldri senere enn ved publiseringstidspunkt. Andre data som kan være av interesse for annen forskning, bør gjøres tilgjengelig innen rimelig tid, og aldri senere enn tre år etter endt prosjekt.

Forskningsdata skal lagres og arkiveres på en sikker måte. Dataene skal lagres i sikre arkiver, enten ved USN eller i nasjonale/internasjonale arkiver. Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig med en åpen lisens, for eksempel Creative Commons.

Forskningsdata skal utstyres med standardiserte metadata som beskriver datasettet og gjør det søkbart for andre. Metadataene skal følge internasjonale standarder. 

4. USN vil betale avgifter for åpen publisering.

USN vil dekke utgifter til OA-publiseringer og bidra med midler til etablering og drift av OA-tidsskrifter.

4.1. Utgifter til OA-publiseringer

Universitetet i Sørøst-Norge dekker utgifter til Open Access-publisering av tidsskriftartikler, bøker og bokkapitler.

For å få støtte må kriteriene nedenfor oppfylles.

4.1.1. Tidsskriftartikler:

 1. Det gis støtte til dekning av publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler i rene Open Access tidsskrifter, «gull Open Access». Artikkelen skal ha en Creative Commons-lisens. Det gis ikke støtte til artikler i hybrid-tidsskrifter.
 2. Søker må være korresponderende forfatter og ha tilhørighet ved Universitetet i Sørøst-Norge gjennom tilsetting eller som student. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse og oppfølging av artikkelen gjennom publiseringsprosessen. Forfatteren skal kreditere USN i artikkelen.
 3. Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling (APC - Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering. Normalt vil hele forfatteravgiften dekkes. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner og lignende.
 4. Det gis vanligvis ikke støtte til artikler som er basert på ekstern finansiering. Publiseringsavgifter i forbindelse med eksterne forskningsmidler bør innarbeides i prosjektsøknaden.
 5. Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) sitt register over publiseringskanaler. Tidsskriftet må også være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 6. Søknad om støtte sendes samtidig som artikkelen aksepteres for publisering i et tidsskrift. Det søkes om støtte på eget skjema.
 7. Det kan ikke søkes om støtte senere enn 4 uker etter publiseringstidspunkt. 
 8. Forfatter må registrere og laste opp artikkelen i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin slik at artikkelen også blir tilgjengelig i USNs åpne vitenarkiv.
 9. Søknadene behandles fortløpende. Søknader som tilfredsstiller kriteriene blir løpende innvilget så lenge det er midler. 
 10. Søknader kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilges selv om ikke alle krav er oppfylt.
 11. Retningslinjene og praktiseringen av dem vil løpende bli evaluert av biblioteket i samarbeid med viserektor for FoU.

4.1.2. Bøker og bokkapitler:

 1. Det gis støtte til dekning av publiseringsavgift i rene Open Access-publikasjoner, dvs. at publikasjonene i sin helhet skal gjøres åpent tilgjengelig på nett og ha en Creative Commons-lisens.
 2. Søker kan være forfatter av monografier eller kapitler i antologier. Søker må være korresponderende forfatter og ha tilhørighet ved universitetet i Sørøst-Norge gjennom tilsetting eller som student. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse og oppfølging av monografien/kapitlet gjennom publiseringsprosessen. Forfatteren skal kreditere USN i publikasjonen.
 3. Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad på utgivelsen, andel USN-forfattere og størrelse på publiseringsfondet.
 4. Det gis vanligvis ikke støtte til monografier og kapitler i antologier som er basert på ekstern finansiering. Publiseringsavgifter i forbindelse med eksterne forskningsmidler bør innarbeides i prosjektsøknaden.
 5. Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) sitt register over publiseringskanaler.
 6. Publikasjonen som har fått støtte skal registreres i Directory of Open Access Books (doabooks.org) etter publisering. Dette skal gjøres av utgiver/forlag.
 7. Antologiene eller monografiene skal være fagfellevurderte (vitenskapelige).
 8. Det anbefales at man søker om støtte så tidlig som mulig i publiseringsprosessen. Da vet man utfallet av søknaden på et tidlig tidspunkt.
 9. Det kan ikke søkes om støtte i ettertid hvis boken eller kapitlet allerede er publisert.
 10. Forfatter må registrere og laste opp monografien eller kapitlet i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin slik at publikasjonen også blir tilgjengelig i USNs åpne vitenarkiv.
 11. Søknadene behandles fortløpende. Søknader som tilfredsstiller kriteriene blir løpende innvilget så lenge det er midler.
 12. Søknader kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilges selv om ikke alle krav er oppfylt.
 13. Retningslinjene og praktiseringen av dem vil løpende bli evaluert av biblioteket i samarbeid med viserektor for FoU.

4.2. Etablering og drift av Open Access-tidsskrifter

Universitetet i Sørøst-Norge kan bidra med midler til etablering og drift av Open Access-tidsskrifter.

For å opprette et nytt tidsskrift må disse kriteriene være oppfylt:

 1. Etablering av nye tidsskrifter skal være basert på en faglig begrunnelse. Sammenlignbare tidsskrifter må være vurdert før et nytt opprettes.
 2. Tidsskriftet skal ha tilknytning til USN, f. eks. ved at redaktør, redaksjonsmedlemmer eller tidsskriftets administrative personale er ansatt eller student ved institusjonen.
 3. Tidsskriftet skal ha rutiner for fagfellevurdering og tilfredsstille kravene til et nivå 1-tidsskrift (jfr. nasjonale retningslinjer).
 4. Redaktør(er) og redaksjonsmedlemmer må være navngitte ved opprettelsen av tidsskriftet. Ingen tidsskrift opprettes uten at ansvarlig redaktør har førstekompetanse.
 5. Tidsskriftet må bruke Creative Commons-lisensiering som sikrer at verket kan spres fritt.
 6. Tidsskriftet må tillate egenarkivering i institusjonelt arkiv og/eller på forfatters hjemmeside.
 7. Forfattere beholder opphavsretten til sin artikkel, men gir tidsskriftet rett til å være første utgiver.
 8. Tidsskriftet må ha en realistisk utgivelsespolitikk og årlig utgi minimum fem artikler eller fagfellevurderte bidrag i andre kategorier.
 9. Hvis kriteriene ikke overholdes, forbeholder USN seg retten til å stoppe utgivelsen av tidsskriftet.
 10. USN bidrar ikke med utvikling av nettsider, webdesign eller oppgaver tilknyttet publisering av tidsskriftet – slik som layout, manusvask, redigering eller dokumenthåndtering.
 11. USN skal tilby forskere og fagmiljøer ved USN hjelp, rådgivning og en plattform for publisering av fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang. Det kan også gis hjelp til å gjøre om et eksisterende tidsskrift til Open Access.

Har du spørsmål om retningslinjene?

Kontakt Herman Strøm