Publiseringspoeng og finansieringssystemet

Publiseringspoeng danner en del av grunnlaget for resultatbasert omfordeling (RBO) i tildelingene fra Kunnskapsdepartementet.


 Finansiseringssystemet, og verktøyene som brukes (Cristin og kanalregisteret), omtales gjerne som "tellekantsystemet".

 

Les mer om publiseringspoeng og utregning:

Kroneverdien for et publiseringspoeng varierer noe fra budsjettår til budsjettår, og oppgis i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler ("blåboka").

For budsjettåret 2017: kr 25.550 pr publiseringspoeng.
Tildelingen i 2017-budsjettet er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i 2015, osv.

Kroneuttelling (RBO) gis kun til krediterte institusjoner tilknyttet tellekantsystemet (institusjoner som rapporterer via Cristin).

 

Se også: PhD on Track - Weighted funding - Norway