Publiseringspoeng og finansieringssystemet

Publiseringspoeng danner en del av grunnlaget for resultatbasert omfordeling (RBO) i tildelingene fra Kunnskapsdepartementet.


Publiseringspoeng/indikatoren for vitenskapelig publisering skal stimulere til mer publisering og økt kvalitet på det som publiseres.

Forskningsinsentivene har en lukket budsjettramme for sektoren. Dette innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Finansiseringssystemet, og verktøyene som brukes (Cristin og kanalregisteret), omtales gjerne som "tellekantsystemet".

Publiseringspoeng

Publikasjoner registrert i Cristin, og som oppfyller kriteriene for rapportering, vil gi poenguttelling ut i fra publikasjonskategori og publiseringskanalens nivå i NSDs kanalregister. Vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) er inndelt i to nivåer etter hvor høy prestisje disse publiseringskanalene har. Kanaler på nivå 2 har høyest prestisje, og publisering i slike gir høyere poenguttelling. Kanalens nivå er også synlig i Cristin for de enkelte registrerte publikasjoner.

Les mer om publiseringspoeng og utregning:

Kroneverdien for et publiseringspoeng varierer noe fra budsjettår til budsjettår, og oppgis i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler ("blåboka").

For budsjettåret 2017: kr 25.550 pr publiseringspoeng.
Tildelingen i 2017-budsjettet er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i 2015, osv.

Kroneuttelling (RBO) gis kun til krediterte institusjoner tilknyttet tellekantsystemet (institusjoner som rapporterer via Cristin).

 

Se også: PhD on Track - Weighted funding - Norway

 

Les mer om finansiseringssystemet i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler ("blåboka").

Se også notat fra Det nasjonale publiseringsutvalget (UHR):
Om endringen og bruken av publiseringspoeng (mars 2016)