Per G. Norseng

Arbeider særlig med handelshistorie og by-, region- og rettshistorie i middelalderen, og med maritim kulturhistorie i eldre og nyere tid.


G. Norseng er cand. philol, historiker, har hovedstilling som forskningskoordinator for Stiftelsen Norsk Folkemuseum og seniorkonservator ved avdeling Norsk Maritimt Museum, bistilling som professor i historie ved USN Handelshøyskolen. Han arbeider særlig med handelshistorie og by-, region- og rettshistorie i middelalderen, og med maritim kulturhistorie i eldre og nyere tid.

Mine foredrag:

Frihet, likhet og odelsrett? – Historisk tilbakeblikk på en grunnlovsparagraf som kanskje står for fall

Norske odels- og åsetesretten har vært grunnlovsfestet siden 1814, men er blitt mye endret siden den gang. Og i senere år er den blitt mye endret, og representanter særlig fra FRP og Venstre fremmer jevnlig forslag om å få fjernet grunnlovsvernet, særlig for odelsretten. Men hva betyr egentlig odels- og åsetesretten idag, og hva betød den for grunnlovsfedrene på Eidsvoll da de skrev disse gamle rettighetene inn i det nye Norges grunnlov?

 

Fersk makrell og kald pils – Natureksporten fra Norge i det moderne gjennombruddet i Nord- og Vest-Europa ca. 1850-1914

På Østlandet var isskjæring og eksport av naturis en stor næring i siste halvdel av 1800-tallet og begynelsen av 1900-tallet. Og til lokalt bruk ble det skåret is for salg helt til 1960-årene. Foredraget tar for seg organiseringen og betydningen av denne virksomheten lokalt og følger isen ut til sluttbrukerne i nære og fjerne utland for å se hvilken betydning den hadde for omleggingen av næringsmiddelindustri, logistikk, kosthold og drikkevaner, og hvordan den bidro til fremveksten av moderne byliv og økende økonomisk integrasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt i vår del av verden.

 

Snorre Sturlason eller Karl Marx? – Den historiske materialismen i norsk middelalderforskning og norsk middelalderhistorie

2018 markeres 200-årsjubileet for Karl Marx sin fødsel. Foredraget tar for seg den betydningen historieteorien hans har hatt for studiet av norsk middelalderhistorie fra Halvdan Koht og Edvard Bull d.e. til våre dager, og stiller bl.a. spørsmålet "Hvor ble det av sekstiåtterne i norsk middelalderforskning?"

 

Viken og vikingene – et historisk skråblikk på den nye regionen og regionnavnet

Pågående regionreformen har vakt mye politisk debatt, både om de nye administrative grensene og de nye regionnavnene. Nordpå har sammenslåingen av Troms og Finnmark skapt bitter strid. Vestafjells har vel debatten mest dreid seg om navnet på regionen som skal omfatte de sentrale vestlandsfylkene. Østafjells har prosessen øyensynlig gått for seg uten mye støy. Men hvor meningsfylt er det egentlig i et historisk perspektiv å slå sammen en smal stripe av land fra svenskegrensen til Hardangervidda og kalle denne regionen for "Viken"?

 

Fritt fiske i sjøen? – Private fiskerettigheter i Oslofjorden fra middelalderen til det 21. århundret

Er våre dager vant til å tenke at fisket i saltvann er fritt for alle, om vi ser bort fra offentlige reguleringer og avgifter - og at grunneierrettigheter og andre private rettigheter til fiske er noe som bare finnes i innlandet. Foredraget viser at eldre lovgivning, og spesielt rettspraksis både i eldre og nyere tid, forteller en annen historie, og at private rettigheter til saltvannsfiske har stått spesielt sterkt på Østlandet fra middelalderen helt inn i vår tid.

 

Skogen, fisken og saltet – Saltkokingen rundt Oslofjorden i middelalder og tidlig nytid

I en eller annen form er en fysiologisk nødvendighet både for husdyr og mennesker. I Norge ser folk i hovedsak ut til å ha vært avhengige av norskprodusert salt til slutten av middelalderen. Med stort forbruk av brensel og arbeidskraft ble salt for ulike formål utvannet av tang eller direkte av sjøvann langs store deler av kysten og solgt til folk i innlandet, tidvis også eksportert til utlandet. Oslofjorden var et av tyngdepunktene i den norske saltproduksjonen i eldre tid. Foredraget tar for seg hvordan den tradisjonelle saltproduksjonen foregikk, hvordan den var organisert og hvilken betydning den hadde for godseiere, bønder og småkårsfolk langs Ytre og Indre Oslofjord til ca. 1800.

Per G. Norseng

Professor II ved USN

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Per G. Norseng for å gjøre en avtale.